Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 19 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław

PATRONATY

 Zasady obejmowania Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin

Rozdział 1.

Obejmowanie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin

1. Prawo objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin przysługuje wyłączenie Wójtowi Gminy Krasocin.

2. Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin mogą zostać objęte przedsięwzięcia naukowe, gospodarcze, edukacyjne, sportowe, kulturalne, przyczyniające się do promocji Gminy Krasocin.

3. Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin mogą zostać objęte przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

4. Honorowy Patronat Wójta Gminy Krasocin jest wyróżnieniem honorowym, nie związanym bezpośrednio z udzieleniem wsparcia finansowego.

5. W przypadkach szczególnych, Wójt Gminy Krasocin może zdecydować o objęciu Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin przedsięwzięcia innego niż wymienione w ust. 2 i ust. 3.

Rozdział 2.

Uprawnienia do wnioskowania o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin

1. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin  jest organizator przedsięwzięcia.

2. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin należy wysłać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin lub złożyć
w Sekretariacie Urzędu Gminy Krasocin.

3. Wzór wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski sporządzone wg wzoru, które wpłynęły do Urzędu Gminy Krasocin co najmniej 21 dni przed planowaną datą przedsięwzięcia.

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Udzielenie odpowiedzi na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku w formie pisemnej lub powiadomienia telefonicznego.

7. Ostateczną decyzję w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin podejmuje Wójt Gminy Krasocin.

8. Organizator przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie we wszystkich formach promocyjnych i informacyjnych towarzyszących przedsięwzięciu, jak również umieszczenia znaków promujących Gminę Krasocin w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia (np. herb lub logo Gminy na banerze itp.).

9. Objęciu Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin może towarzyszyć ufundowanie pucharów, statuetek, nagród rzeczowych ze środków budżetu Gminy Krasocin lub przekazanie materiałów promocyjnych Gminy Krasocin. Wójt Gminy Krasocin może również osobiście uczestniczyć w przedsięwzięciu, które objął patronatem.

10. Zakres udzielanego wsparcia jest ustalany indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.

11. W terminie 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia organizator zobowiązany jest przedstawić krótki opis przebiegu imprezy (informacja na temat liczby uczestników, zasięgu, tradycji imprezy, okoliczności jakie mu towarzyszyły itp.) jak również dokumentację fotograficzną.

12. Odmowa objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin nie wymaga uzasadnienia.

13. W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Krasocin może uchylić się od dokonanego objęcia Honorowym Patronatem, o czym organizator zostanie niezwłocznie poinformowany.

14. Odebranie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Krasocin nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia.

 Rozdział 3.

Postanowienia końcowe


1. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Krasocin dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.krasocin.com.pl oraz w Urzędzie Gminy Krasocin, pok. nr 12.

Wniosek o objęcie Honorowym  Patronatem Wójta Gminy Krasocin.docx

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności