Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 14 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza, Justyna

Osoby niepełnosprawne

Pomoc w sprawie języka migowego.

Urząd Gminy w Krasocinie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania zapewnia usługę tłumacza języka migowego. Osoby, które chciałyby skorzystać z usługi proszone są o kontakt:

z P.  Agnieszką Zygmunt:
Inspektor ds. księgowości budżetowej, kadr.
Pokój nr 5, tel. 41 3917026. wew. 4

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LOKALI WYBORCZYCH

Urząd Gminy Krasocin zapewnia dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. Więcej informacji pod numerem telefonu: 41 3917026.

 DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59z późn. zm. ), zwana dalej ustawą.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta Imielin a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

Bezpłatny dowóz przysługuje

1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

Wymagane dokumenty:

1. WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego:

a/ o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola,

b/ o zawarcie umowy na zwrot kosztów kosztów dowozu ucznia przez rodzica / opiekuna prawnego

 2. Xero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,

3. Xero aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia,

4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

Zarządzenie Nr 75/12 Wójta Gminy Krasocin z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.doc

W związku z realizacją rekomendacji w ramach projektu "Badanie wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim" Gmina Krasocin informuje, że w związku z trwającym remontem budynku UG początek i koniec biegu schodów wyróżniony będzie wraz z zakończeniem prac budowlanych. 

Jednocześnie trwają prace nad realizacją rekomendacji związanych z utworzeniem zakładki na stronie www zapewniającej osobom niepełnosprawnym możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków na temat kontaktu z naszą instytucją oraz prace nad pełną dostępnością stron internetowych UG i GOPS w Krasocinie, których zakończenie planowane jest do końca bieżącego roku. 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności